B i u l e t y n

Galeria

Statystyka

A n k i e t y

Władze Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
środa, 28 października 2009 12:32

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"


Prezes Zarządu – Stanisław Pliszka
z wykształcenia technik geodeta, aktualnie prowadzący działalność gospodarczą, zaangażowany w pracę dla dobra społeczności lokalnej: Radny Rady Miejskiej w latach 1998 - 2006, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nisko w latach 2002 - 2006, od 1997 r. pełni funkcję Sołtysa wsi Zarzecze, inicjator wielu przedsięwzięć społeczno - gospodarczej na jej terenie, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej.

Leader to szeroka paleta działań, która skupia się na rozwoju obszarów wiejskich, to tworzenie nowych miejsc pracy, poprawa jakości życia i partnerstwo społeczności lokalnych, organizacji branżowych i samorządów przy urzeczywistnianiu inicjatyw służących szeroko pojętemu rozwojowi.

Wiceprezes Zarządu – Mieczysław Łabęcki- wykształcenie: średnie techniczne,  wykonywany zawód: operator stacji uzdatniania wody. W Partnerstwie dla Ziemi Niżańskiej od 2006r. jako Członek Zarządu,  a od 2007r. do chwili obecnej jako Wiceprezes Zarządu. Pasjonat flisactwa. Organizator i uczestnik wielu ekspedycji flisackich. Kolekcjoner dokumentów i pamiątek flisackich będących dowodem niezwykle bogatych tradycji naszych okolic. Członek Rady Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej pw. św. Barbary.

Myślę że, „Program Leader mocno osadzony w realiach życia mieszkańców Powiatu Niżańskiego poprzez dotychczasową działalność zdobył zaufanie wspólnoty. Obecnie gdy środki finansowe są wielokrotnie większe otwierają się nowe możliwości działania i pobudzania aktywności społecznej zarówno stowarzyszeń jak też innych nieformalnych grup działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania”.

Sekretarz
Zarządu – Robert Bednarz
z wykształcenia magister politologii, od 2004 roku kieruje pracami Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”, angażuje się w pracę na rzecz organizacji pozarządowych.
Od 2006 Radny Rady Powiatu, koordynator Projektu w Ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nisku, członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. woj. Podkarpackie, członek Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych od 2006 r.,    

Myślę, że „Leader, może naprawdę zachęcić społeczność naszego powiatu do zrealizowania wielu ciekawych pomysłów”.


Członek
Zarządu – Krystyna Wszołekz wykształcenia magister pielęgniarstwa, ukończyła również specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Od  1990  roku   pełni funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nisku.  Angażuje się również w pracę na rzecz innych organizacji pozarządowych  t.j. Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”, animator środowisk młodzieży bezrobotnej – PAM, V- ce Prezes Stowarzyszenia  „Niżańskie Centrum Rozwoju” . Pracę  na rzecz   Lokalnej Grupy  Działania rozpoczęła w 2006 roku angażując się w Pilotażowy Program Leader+.

Wydaje mi się, że „Leader pozwoli na wdrożenie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2009- 2013 na terenie Powiatu Niżańskiego wpływając tym samym na  wzmocnienie kapitału społecznego na wsi, poprawę samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym. Jednocześnie wdrażanie oddolnych zintegrowanych strategii lokalnych pozwoli na zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi”.
Członek
Zarządu – Grzegorz Węglarzz wykształcenia magister historii, od 2007 roku pełni funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie. W 2008 roku zaangażował się w tworzenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” jako członek zarządu. W wolnych chwilach angażuje się w działalność społeczną jako członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „Rotunda”.  
W Lokalnej Grupie Działania jako członek zarządu, dąży do szeroko rozumianej współpracy na poziomie regionalnym oraz do podejmowania innowacyjnych działań mających na celu rozwój terenów wiejskich.

Myślę, że LEADER:  „Daje ogromne możliwości dla społeczności lokalnych. Należy tylko umiejętnie wyszukiwać liderów i dawać im szanse organizowania życia, tak by każdy poczułby się odpowiedzialny za swoją małą ojczyznę”.
Członek
Zarządu – Dorota Lauferz wykształcenia mgr ekonomii o specjalności gospodarka europejska, od 2003 roku zawodowo związana z funduszami strukturalnymi UE. Od 2007 roku pracownik Urzędu Gminy w Jeżowem na stanowisku ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Uważam, że „LEADER to nowy, bardzo potrzebny i ważny sojusznik w zmaganiach o lepszą, jakość życia na wsi. Chodzi nam o to, aby wieś była miejscem gdzie chce się żyć i pracować, gdzie jest praca zapewniająca godne życie i są dostępne usługi umożliwiające normalne, według XXI-wiecznych standardów funkcjonowanie. Wieś kształtowana zgodnie wyobrażeniami i potrzebami mieszkańców. Leader może w tym skutecznie pomóc”.

Członek
Zarządu – Edward Szastz wykształcenia- ślusarz-mechanik, zawodowo związany z Publiczną Szkołą Podstawową w  Kopkach. W wolnych chwilach angażuje się w prace na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopkach i Ludowego Zespołu Sportowego w Kopkach.

Uważam,  że  „Program Leader- to szansa na rozwój wsi i małych miejscowości, w tym na rozwój turystyki, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, konsolidację społeczności z samorządem, organizacjami, biznesem, szkołami. Jednym słowem- Leader i pozyskiwane środki w ramach PROW są szansą dla aktywnych”. 

 

_____________________________________

Rada Lokalnej Grupy Działania

Przewodniczący Rady – Wiesław Łach

Zastępca Przewodniczącego – Julian Ozimek

Sekretarz – Janusz Piotr Pasek


Członkowie:

Henryk Bździuch

Waldemar Grochowski

Stanisław Nowakowski

Zbigniew Jan Walczak

Wacław Michał Piędel

Dariusz Marek Siek

Henryk Tomczyk

Bogusław Mariusz Wojtak


Komisja Rewizyjna


Przewodniczący – Lucjan Tabasz

Wiceprzewodniczący – Bolesław Miazgowicz

Sekretarz – Amanda Siudy

Członek – Małgorzata Ślusarczyk

Członek – Sławomir Pintal

 
Obszar LSR