W związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020, w ramach której planuje się zmiany budżetu, planu działania i wskaźników LSR, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Propozycja zmian Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowana przez Zarząd LGD zakłada ulokowanie oszczędności powstałych z przeliczenia różnicy kursowej w walucie Euro w ramach Przedsięwzięcie 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy członkowie LGD, jej organy, jak również mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu aktualizacji LSR” w terminie do dnia 20 maja 2024 roku.

Formularz z proponowanymi zmianami należy przesłać na adres e–mail: lgdnisko@wp.pl lub złożyć osobiście w Biurze LGD - Wolina, ul. Piaskowa 10, 37 – 400 Nisko.