ROW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiejogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: 20 marca 2023 r. – 3 kwietnia 2023 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Wolina, ul. Piaskowa 10, 37 – 400 Nisko, od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30.

Forma złożenia wniosku: Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii w wysokości 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia – 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Zakres tematyczny operacji:

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ POPRZEZ PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1.1 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ DOTACJE INWESTYCYJNE

- zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

 

Limit środków dostępnych w ramach naboru:  32 541,93 EUR (130 167,72 zł)

Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 • uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 28,20 pkt.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Kryteria wyboru operacji oraz minimum punktowe:

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 94 pkt. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania, musi uzyskać minimum 30 % maksymalnej liczby punktów tj. 28,20 pkt.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia).
 • Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan.
 • Oświadczenie o statusie wnioskodawcy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
 • Dokumenty potwierdzające przewidziane w ramach planowanej operacji wydatki aktualne na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe wnioskodawcy adekwatne do planowanej operacji - o ile dotyczy.
 • Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru (np. porozumienia o współpracy, umowy przedwstępne, porozumienia dotyczące sieciowania podmiotów, dokumenty potwierdzające innowacyjny charakter operacji itp.).
 • Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, biznesplan, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” - www.lgdnisko.pl oraz w Biurze LGD.

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogóle, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 2. Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 3. Oświadczenie o statusie wnioskodawcy.
 4. Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dokumenty do pobrania: