Ułatwienia dostępu

pasek row

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiejogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: 20 marca 2023 r. – 3 kwietnia 2023 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Wolina, ul. Piaskowa 10, 37 – 400 Nisko, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Forma złożenia wniosku: Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, ograniczenie w wysokości kwoty pomocy na jedną operację wynosi 200 000,00 zł.

Intensywność wsparcia:

 • 100% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku jednostki sektora finansów publicznych - nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Zakres tematyczny operacji:

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ - W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.3.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I WYPOCZYNKOWEJ

- zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

Limit środków dostępnych w ramach naboru: - 51 386,98,64 EUR (205 547,92 zł)

Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 • uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 29,10 pkt.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Kryteria wyboru operacji oraz minimum punktowe:

Lokalne kryteria wyboru w zakresie pozostałych operacji konkursowych wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 97 pkt. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania, musi uzyskać minimum 30 % maksymalnej liczby punktów tj. 29,10 pkt.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia).
 • Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie pomocy na nośniku CD/DVD.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.
 • Dokumenty potwierdzające przewidziane w ramach planowanej operacji wydatki aktualne na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

 • Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru (np. umowy dotyczące zrealizowanych projektów, porozumienia o współpracy, umowy przedwstępne, porozumienia dotyczące sieciowania podmiotów, dokumenty potwierdzające innowacyjny charakter operacji itp.).

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” - www.lgdnisko.pl oraz w Biurze LGD.

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogóle, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 2. Lokalne kryteria wyboru w zakresie pozostałych operacji konkursowych.

Dokumenty do pobrania: